ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WEBSHOP PIET ZOOMERS WEB-WINKEL B.V.

Deze pagina is aangepast op 16 mei 2018.

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Piet Zoomers: Piet Zoomers Holding BV waaronder o.a. de winkels en de webshop vallen.

Retourtermijn: de tijd waarbinnen een artikel moet worden geretourneerd aan Piet Zoomers indien u van oordeel bent dat het artikel niet aan uw wensen voldoet.

U: degene die gebruik maakt van de webshop om artikelen te bestellen.

Customer Card: de door Piet Zoomers uitgegeven (plastic) kaart, exclusief voor vaste klanten die Piet Zoomers onder voorwaarden als spaarkaart accepteert.

Fashion Friend of kaarthouder: Degene aan wie Piet Zoomers toestemming heeft verleend om met behulp van de Customer Card bij Piet Zoomers, zowel in de winkels als in de webshop bonuspunten te sparen en in te wisselen.

Webshop: alle door Piet Zoomers op het internet geëxploiteerde websites.

 

2. Algemeen

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Piet Zoomers zijn deze voorwaarden van toepassing. Voor Fashion Friends en kaarthouders gelden de algemene (gebruiks)voorwaarden van de Customer Card. (zie artikel 10)

2.2. Door een bestelling bij Piet Zoomers te plaatsen, gaat u akkoord met de in artikel 2.1 genoemde voorwaarden.

2.3. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig en deugdelijk opslaan c.q. printen van deze toepasselijke algemene leveringsvoorwaarden.

 

3. Bestellingen

3.1. De aangeboden artikelen zijn zo volledig als redelijkerwijs mogelijk is, beschreven en bezitten de eigenschappen die op de website worden genoemd.

3.2. Het is mogelijk dat een aangeboden en reeds besteld artikel niet meer leverbaar blijkt te zijn. Piet Zoomers behoudt zich het recht u hierover te informeren en de koop te ontbinden. Piet Zoomers stelt u hiervan tijdig op de hoogte en zorgt voor correcte afwikkeling en terugbetaling van de kosten van het artikel.

3.3. Alle aanbiedingen van Piet Zoomers gelden als vrijblijvende uitnodiging tot het doen van een aanbod en zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.4. Een overeenkomst komt tot stand door uw betaling van hetgeen is gekocht.

 

4. Betaling
4.1. De bestelde artikelen dienen conform de instructies op de webshop vooraf te worden betaald.

4.2. Als door welke omstandigheid ook tijdige betaling uitblijft is zonder aanmaning of ingebrekestelling over de openstaande som de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.

4.3. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die met incassomaatregelen verband houden, worden bij u in rekening gebracht.

4.4. Betaalde bedragen voor artikelen die binnen de retourtermijn correct worden geretourneerd, zullen binnen 14 dagen worden terugbetaald.

4.5. Verzendkosten worden uitsluitend terugbetaald indien u de gehele order retourneert. Indien u een deel van de bestelling retourneert, krijgt u de verzendkosten niet terugbetaald.

4.6. Indien u na aankoop met een Piet Zoomers waardebon een artikel retourneert, dan ontvangt u het retourbedrag in de vorm van een nieuwe Piet Zoomers waardebon retour.

 

5. Levering

5.1. Aangeboden levertijden zijn indicatief. Piet Zoomers zal geaccepteerde bestellingen in beginsel, tenzij anders vermeld op de website www.pietzoomers.com, binnen 48 uur uitvoeren, voor zover de levering binnen Nederland plaatsvindt.

5.2. Piet Zoomers bepaalt de wijze van vervoer. De hoogte van de bijdrage in de verzendkosten is op de website aangegeven. Indien de bestelling door Piet Zoomers in gedeelten wordt uitgevoerd, zal deze bijdrage slechts één keer worden berekend.

5.3. Ingeval de artikelen zichtbare gebreken vertonen wordt u verzocht dit direct te melden bij Piet Zoomers, waarbij u verdere instructies over de afwikkeling zult ontvangen. Voor het retourneren van artikelen wordt verwezen naar artikel 6.

 

6. Retourzending

6.1. Voor alle leveringen geldt een retourtermijn van veertien (14) kalender dagen waarbinnen een artikel kan worden geretourneerd aan Piet Zoomers.

6.2. Tijdens deze termijn mogen de artikelen eventueel worden gepast, doch niet gedragen.

6.3. Artikelen kunnen binnen de termijn zonder verplichting, doch alleen na voorafgaande melding aan Piet Zoomers worden geretourneerd. De geretourneerde kleding mag niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn en moet zijn voorzien van het originele label, de originele prijskaarten eventueel de originele verpakking. Kledingstukken van persoonlijke aard kunnen niet worden geretourneerd.6.4. De retourtermijn gaat in op de dag van feitelijke aflevering van het artikel namens Piet Zoomers.

6.5. De overige voorwaarden voor terugzending zijn vermeld op de website en kunnen van tijd tot tijd worden aangepast.

6.6. Artikelen die u in afwijking van de instructies die door of namens Piet Zoomers zijn gegeven, opstuurt, worden in beginsel niet geaccepteerd. De vervoerskosten van de retourzending komen alsdan voor uw rekening.

 

7. Transport risico

7.1. Piet Zoomers draagt het risico van beschadiging en verlies tijdens het transport. Nadat de artikelen in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op u over.

7.2. In geval van retourzending binnen de retourtermijn draagt Piet Zoomers het transportrisico nadat de artikelen door de door Piet Zoomers aangewezen vervoerder in ontvangst zijn genomen.

 

8. Garantie

8.1. Piet Zoomers garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde artikelen.

8.2. Er bestaat geen aanspraak op deze garantie:

• bij beschadiging door opzet of nalatigheid;

• bij verkleuring of afwijkingen van ondergeschikte aard die volgens handelsgebruik algemeen aanvaard worden;

• bij herstellingen die niet zijn verricht door of namens Piet Zoomers; • bij normale slijtage;

8.3. Wanneer ten onrechte een beroep wordt gedaan op de garantie zijn alle gemaakte kosten voor uw rekening.

8.4. In geval aanspraken op enige garantie wordt u door Piet Zoomers op de hoogte gesteld omtrent verdere handelingen. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.

 

9. Privacy

9.1. Bij het gebruik van de website en/of het plaatsen van een bestelling worden uw gegevens verwerkt in het klantenbestand van Piet Zoomers. Alle gegevens worden opgeslagen en in eigen- of concernverband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering. Daaronder is mede te begrijpen: verwerking van bestellingen en betalingen en het toesturen van eigen commerciële uitingen en/of die van door ons geselecteerde derden.

9.2. Op uw schriftelijk verzoek zullen de voor u opgeslagen persoonsgegevens ter inzage worden verstrekt of verwijderd. Eventuele door u aangegeven correcties zullen, na accordering door Piet Zoomers, in de registratie worden verwerkt.

 

10. Gebruik en algemene voorwaarden Piet Zoomers Customer Card Definities:

Customer Card: De benaming voor de door Piet Zoomers uitgegeven (plastic) kaart exclusief voor vaste klanten, welke Piet Zoomers onder voorwaarden als spaarkaart accepteert. Fashion Friend of kaarthouder: Degene aan wie Piet Zoomers toestemming heeft verleend met behulp van de Customer Card bij Piet Zoomers bonuspunten te sparen en volgens voorwaarden hiertoe gemachtigd is.

Correspondentieadres: Piet Zoomers, Klantenservice, Rijksstraatweg 38, 7384 AE Wilp 10.1. Uitgifte en geldigheid

10.1.1 De Customer Card kan worden aangevraagd door personen van 18 jaar of ouder.

10.1.2 De Customer Card dient te worden aangevraagd door invulling en ondertekening van een aanvraagformulier, verkrijgbaar bij de Piet Zoomers vestigingen of in de Piet Zoomers webshop. Bij Piet Zoomers dient dit aanvraagformulier tevens ingeleverd te worden.

10.1.3 Bij acceptatie van de aanvraag door Piet Zoomers ontvangt de aanvrager via Piet Zoomers de Customer Card.

10.1.4 De Customer Card is geldig tot opzegging door kaarthouder of Piet Zoomers.

10.1.5 Piet Zoomers behoudt het recht om de overeenkomst met betrekking tot de Customer Card op elk moment zonder opgaaf van redenen mondeling dan wel schriftelijk te beëindigen. De beëindiging wordt zo nodig schriftelijk bevestigd.

 

10.2. Eigendom

10.2.1 De Customer Card is eigendom van Piet Zoomers. De kaarthouder heeft de Customer Card in bruikleen.

10.2.2 De Customer Card dient na opzegging, door kaarthouder of Piet Zoomers, door de kaarthouder te worden geretourneerd aan Piet Zoomers, Rijksstraatweg 38, 7384 AE Wilp.

10.2.3 De Customer Card is overdraagbaar; zij is niet persoonsgebonden.

 

10.3. Bonuspunten

10.3.1 Met behulp van de Customer Card kunnen bonuspunten worden gespaard. Bij iedere aankoop in de winkels of webshop worden de toegekende punten op de elektronische spaarkaart bijgeschreven.

10.3.2 Het laten bijschrijven van de bonuspunten is alleen mogelijk ten tijde van de betaling van aankoop, waarvoor de bonuspunten worden verstrekt. Over het aantal geregistreerde bonuspunten

kan niet worden gereclameerd. Zowel Piet Zoomers als de kaarthouder zijn gebonden aan de op de kaart elektronisch bijgeschreven punten.

10.3.3 Tenzij Piet Zoomers anders bepaalt, wordt bij elke besteding van twintig euro die de kaarthouder met de Customer Card laat registeren een zogenaamd bonuspunt verkregen.

10.3.4 Met bonuspunten spaart de kaarthouder voor de artikelen uit de collecties van Piet Zoomers. Zodra en zolang er tenminste gedurende 24 uur bonuspunten geregistreerd zijn, kunnen de bonuspunten ingewisseld worden in ModeMall Wilp, CityStore Den Bosch of onze webshop www.pietzoomers.com.

10.3.5 Aankopen kunnen ook worden gedaan door deels betaling in contanten, deels in ruil van bonuspunten.

10.3.6 Een bonuspunt correspondeert bij inruil met een waarde van één euro. Indien de kaarthouder geen inruil wenst tegen een artikel uit de collecties van Piet Zoomers kan de kaarthouder de helft van de waarde op een door hem/haar aangegeven rekening laten overmaken.

10.3.7 Piet Zoomers geeft de kaarthouder bij elke mailing het saldo van de door de kaarthouder gespaarde bonuspunten.

10.3.8 De bonuspunten kunnen tot 2 jaar na ontvangst ervan worden verzilverd conform voorwaarden in punt 10.3.4. Bonuspunten die na 2 jaar nog niet zijn verzilverd vervallen automatisch.

10.3.9 Bij ruiling en/of teruggave van de door de kaarthouder aangekochte artikelen worden de bonuspunten zo nodig automatisch gecorrigeerd.

10.3.10 Piet Zoomers behoudt het recht voor de waarde van de bonuspunten te verrekenen met een door Piet Zoomers geleden schade na beëindiging van de overeenkomst.

 

10.4. Diefstal, verlies, vermissing

10.4.1 De kaarthouder verplicht zich de kaart zorgvuldig te bewaren, de kaarthouder is verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor gebruik ervan.

10.4.2 Diefstal, verlies, vermissing of vervalsing van de Customer Card (of een vermoeden hiervan) dient direct gemeld te worden. Het telefoonnummer waarop dit gemeld kan worden is 0571 261755. Dit telefoonnummer is tijdens de openingstijden van de hoofdvestiging in Wilp

bereikbaar. De telefonische melding dient door de kaarthouder schriftelijk binnen 24 uur bevestigd te worden. Deze bevestiging kan geadresseerd worden aan het correspondentieadres van Piet Zoomers klantenservice.

10.4.3 Is de Customer Card na diefstal, verlies, vermissing of vervalsing geblokkeerd, dan kan een nieuwe kaart verkregen worden. Hiertoe dient dan weer een aanvraagformulier ingevuld, ondertekend en opgestuurd te worden. Vervanging van de Customer Card kost G 5,-.

10.4.4 Wordt de oude Customer Card alsnog teruggevonden, dan kan die niet meer worden gebruikt. Deze dient in tweeën geknipt en opgestuurd te worden naar het correspondentieadres van Piet Zoomers klantenservice.

10.4.5 Bij diefstal, verlies en vermissing of vervalsing van de Customer Card, of als de pas stuk is, houdt kaarthouder toch recht op de nog bij melding aanwezig zijnde gespaarde bonuspunten.

 

10.5. Verzekering

10.5.1 Het onrechtmatig gebruik door een ander dan de kaarthouder is niet verzekerd en komt voor risico van de kaarthouder.

10.6. Kosten

10.6.1 De Customer Card kost éénmalig € 5-.

10.7. Overige voorwaarden

10.7.1 Naamswijzigingen, adreswijzigingen en andere wijzigingen met betrekking tot de kaarthouder welke van belang zijn voor Piet Zoomers, in verband met het gebruik van de Customer Card dienen direct aan Piet Zoomers gemeld te worden.

10.7.2 Piet Zoomers mag deze voorwaarden altijd veranderen of aanvullen. Als de kaarthouder, nadat hij/zij van de wijziging of aanvullingen op de hoogte is gesteld op de gebruikelijke wijze, van de Customer Card gebruik maakt, heeft hij/zij de gewijzigde voorwaarden te aanvaarden.

10.7.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.7.4 De Arrondissementsrechtbank te Zwolle is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, voorvloeiend uit deze overeenkomst of ontstaan in verband met de overeenkomst.

 

11. Slotbepalingen

11.1. De administratie van Piet Zoomers wordt geacht juist te zijn en strekt partijen tot volledig bewijs, waarbij tegenbewijs is toegestaan.

11.2. Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmafouten op de website(s) aanvaardt Piet Zoomers geen aansprakelijkheid.

11.3. Kaarthouders zijn volledig aansprakelijk voor het gebruik van de Customer Card en dienen de nodige maatregelen te treffen opdat derden of niet-gerechtigden er geen ongeoorloofd gebruik van kunnen maken.

11.4. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.5 De rechtbank Zutphen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

11.6. Piet Zoomers is gerechtigd deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De aangepaste voorwaarden zullen gelden op transacties die zijn aangegaan nadat de voorwaarden op de gebruikelijke wijze op de website zijn gepubliceerd.

Piet Zoomers Holding B.V., Rijksstraatweg 38, 7384 AE Wilp, KvK-nummer: 60367830

 

Mei 2018Populaire zoektermen

Dames truien en vesten Heren overhemden Dames Jurkjes Heren polo's 
Dames blouses Heren korte broeken Dames shorts PME Legend kleding Heren pakken en kostuums
 Tommy Hilfiger kleding Dames jeans Heren jeans Dames colberts Boss business

Betaal met